Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2015

‘Handen af van aftrek zzp’er’

‘Handen af van aftrek zzp’er’

  • Redactie The Future Group
  • 11 June 2015
  • |  

Nauwelijks steun voor oproep FNV

‘Handen af van aftrek zzp’er’

DEN HAAGDe oproep van FNV-voorman Ton Heerts om het mes in de zelfstandigenaftrek te zetten, stuit binnen de vakbond op veel weerstand. FNV Zelfstan- digen spreekt zelfs van ‘een forse uitglijder’. Rege- ringspartijen VVD en PvdA voelen er beide niks voor om te morrelen aan de zelfstandigenaftrek.

 

DEBORAH JONGEJAN en NATASJA DE GROOT
Bron: AD

 

Het leger zzp’ers in ons land groeit gestaag. Tegen 2020 is zo’n 1 miljoen Nederlanders zelfstandig onderne- mer. Lang niet iedereen kiest daar vrijwillig voor. Met name aan de on- derkant van de arbeidsmarkt, zoals in de bouw en zorg, worden werk- nemers noodgedwongen zzp’er.

Ze hebben vaak maar één op- drachtgever en komen amper rond. Een deel van deze ‘ondernemers’ houdt zo weinig over dat ze afhan- kelijk zijn van de zelfstandigenaf- trek. Door dit belastingvoordeel be- taalt een zzp’er met een winst van 24.000 euro 8 procent belasting. Ter illustratie: een werknemer met het- zelfde inkomen betaalt 24 procent.

Ton Heerts wijt de problemen met schijnzekerheid aan opdrachtgevers. Zij huren bewust goedkope zzp’ers in, wentelen alle risico’s zoals ziekte en werkloosheid af. ,,Die zelfstandi- genaftrek is een indirecte subsidie aan werkgevers die er miljarden eu- ro’s beter van worden. En dat terwijl de staat belastinginkomsten derft.” Wat hem betreft moet het mes in de aftrek, om het tij te keren.

Een belachelijk idee, vindt free- lance fotograaf Peter van Aalst. ,,Als die zelfstandigenaftrek wegvalt, moet ik jaarlijks 10.000 euro meer betalen aan de fiscus. Dat verschil doorberekenen aan opdrachtgevers,

 

 

Heerts moet hard- werkende zzp’ers nietdezwartepiet blijven toespelen

–Halbe Zijlstra (VVD)

zoals Heerts voorstelt, is niet te doen. Ik weet nu al wat hun reactie is: voor jou 659 andere freelancers, dus bedankt maar tot ziens.”

Van Aalst zit al 26 jaar in het vak en heeft al heel wat fotografen er de brui aan zien geven. Vooral de laat- ste jaren wordt het steeds moeilijker om rond te komen. ,,Er wordt wel gezegd dat de arbeidsmarkt weer aantrekt, maar als kleine onderne- mer merk ik daar niets van. Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzeke- ring, maar daar betaal ik me blauw aan. Het is allemaal geen vetpot.”

Ook werkgevers wijzen afschaf- fing van zelfstandigenaftrek af. VNO-NCW meent dat zzp’ers en werknemers met een tijdelijk con- tract juist hard nodig zijn voor de economie en een goed functione- rende arbeidsmarkt.

Daar denkt Bart Timmer, oprich- ter van The Future Group, een maatschap van hoogopgeleide ict’ers, anders over. Van hem mag de zelfstandigenaftrek best verdwijnen. Maar hij verwacht niet dat dit het door Heerts gewenste resultaat heeft: méér vaste banen. ,,De zzp’er wordt vast niet duurder als die af- trek wordt afgeschaft. Tarieven wor- den door meer factoren bepaald. De kans is groter dat een deel zijn boontjes niet meer kan doppen.”

Regeringspartijen VVD en PvdA zien er in elk geval niets in om te morrelen aan de zelfstandigenaf- trek. ,,Heerts moet ophouden zzp’ers die keihard werken de zwartepiet toe te spelen,” aldus VVD-leider Halbe Zijlstra.

 

VVD en PvdA

De coalitie ziet meer in verlaging van de kosten op arbeid, waardoor het voor werkgevers goedkoper wordt mensen aan te nemen. Het kabinet wil 5 miljard euro investe- ren, te betalen uit meevallers. ,,Dan denk ik dat we de zelfstandigenaf- trek met rust kunnen laten,’’ meent PvdA-leider Diederik Samsom.

De zelfstandigenaftrek intact hou- den, is een van de weinige dingen waarover VVD en PvdA het eens zijn als het om zzp’ers gaat. De PvdA maakt zich zorgen om het grote aantal laagbetaalde zelfstandigen, zonder zekerheden. De VVD vindt juist dat het groeiende aantal zzp’ers onnodig als probleem wordt gezien. Zijlstra noemde zzp’ers onlangs de norm. De VVD tornt liever aan de rechten van werknemers met een vast contract, omdat werkgevers klagen over te hoge lasten.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image