Certificering

De relatie tussen The Future Group en de Belastingdienst
Sinds mei 2012 heeft The Future Group een convenant met de Belastingdienst. Dit convenant is tot stand gekomen nadat de Belastingdienst ons maatschap concept heeft doorgelicht. Kenmerkend van een maatschap is dat de maten voor de heffing van de inkomstenbelasting in beginsel als ondernemer worden aangemerkt. Belangrijk is wel dat iedere ondernemer zich in de praktijk ook gedraagt als ondernemer door te handelen naar wat in de overeenkomst tot maatschap is overeengekomen.

The Future Group werkt met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor al haar ondernemers (georganiseerde zelfstandigen) en maatschappen. De kern van deze overeenkomst is dat zowel de opdrachtgever van The Future Group (eindklant) als de maatschap, lees de ondernemers, hun werkzaamheden zodanig inrichten en uitvoeren dat de zelfstandigheid van de uitvoerende maat/maten is en blijft gewaarborgd. We zijn regelmatig in gesprek met de Belastingdienst om te kijken hoe we zo goed mogelijk kunnen borgen dat daadwerkelijk conform de modelovereenkomst wordt gewerkt.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat iedere ondernemer zelf verantwoordelijk is voor een tijdige en juiste afwikkeling van de formaliteiten met de Belastingdienst en valt als zodanig dus niet onder het convenant dat The Future Group met de Belastingdienst heeft gesloten. Wel wordt binnen The Future Group ondersteuning geboden bij het vinden en inschakelen van een geschikte accountant/adviseur die bekend is met het maatschap concept en zodoende de compliance van de individuele ondernemers kan helpen borgen. Dit is niet alleen van belang voor de individuele ondernemer maar ook voor de reputatie van de overige maten en The Future Group als geheel.

Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs

Op 1 juli 2012 is er voor uitzendbureaus een registratieplicht ingevoerd bij de Kamer van Koophandel met als doel vergroting van de transparantie van de uitzendmarkt en het tegengaan van malafide praktijken van deze bureaus. Deze wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) is naar onze mening niet van toepassing op The Future Group omdat The Future Group geen arbeidskrachten ter beschikking stelt in de zin zoals omschreven in WAADI. The Future Group werkt uitsluitend met ondernemers die als natuurlijk persoon met VAR WUO participeren in The Future Group. Na toetsing bij de Kamer van Koophandel te Den Haag blijkt dat een ondernemer met VAR WUO niet valt onder WAADI.

In de brief van minister L.F. Asscher van 18 maart 2013 gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal constateren wij het uitdrukkelijk verzoek van de overheid de registratie op een bredere doelgroep toe te passen teneinde malafide praktijken en partijen uit te sluiten. Omdat The Future Group transparantie op de arbeidsmarkt nastreeft conformeren wij ons graag aan dit beleid en zijn de BV’s van The Future Group die eigenaar zijn van de verschillende maatschappen WAADI geregistreerd. Het betreft alle The Future Group gerelateerde BV’s die direct of indirect bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de Maatschappen die samen The Future Group vormen.

Deze registratie is voor iedereen inzichtelijk via het KVK. Klik hier voor de WAADI CHECK.

ISO 9001:2015
The Future Group is sinds 2009 ISO 9001 gecertificeerd en sinds 2018 ISO 9001:2015 gecertificeerd.. Onze bedrijfsprocessen zijn helder, goed georganiseerd en inzichtelijk gemaakt.

Privacy verklaring The Future Group
The Future Group gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer (2719 DX) aan de Röntgenlaan 27, hierna te noemen “The Future Group” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens.

The Future Group verwerkt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert The Future Group u over de manier waarop The Future Group uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten van The Future Group.