Het grootste fysieke ICT Expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

Certificering

De relatie tussen The Future Group en de Belastingdienst

Sinds mei 2012 heeft The Future Group een convenant met de Belastingdienst. Dit convenant belastingis tot stand gekomen nadat de Belastingdienst ons maatschap concept heeft doorgelicht. Er is gebleken dat de maten op grond van het concept als ondernemer betiteld kunnen worden. Belangrijk is wel dat iedere ondernemer zich in de praktijk ook gedraagt als ondernemer door te handelen naar wat in de overeenkomst tot maatschap is overeengekomen.

Kort nadat de Eerste Kamer op 2 februari 2016 instemde met de modelovereenkomst als opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) beschikt The Future Group sinds 25 februari 2016 over een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor al haar ondernemers (georganiseerde zelfstandigen) en maatschappen. De kern van deze overeenkomst is dat zowel de opdrachtgever van The Future Group (eindklant) als de maatschap, lees de ondernemers voorkomen dat er een gezagsverhouding ontstaat. Een (fictief) dienstverband ontstaat als zowel loon, gezag als persoonlijke arbeid van toepassing zijn. We zijn continu in gesprek met de Belastingdienst om te kijken hoe we handhaving zo goed mogelijk kunnen toepassen.

Omdat de modelovereenkomst gebaseerd is op het ontbreken van een gezagsverhouding tussen de ondernemer en de opdrachtgever is het zeer aannemelijk dat de aandacht hier vooral naar uit zal gaan. Met de Belastingdienst is gesproken over het opzetten van een framework waarin deze gezagsverhouding preventief gecheckt wordt, zowel bij de opdrachtgever als bij de maat. Hiermee kunnen we ons eigen ondernemerschap duiden en bewaken naar opdrachtgevers en andersom de opdrachtgever ook wijzen op zijn verantwoordelijkheden. In oktober zal gestart worden met dit framework dat per januari 2017 operationeel moet zijn.

 

 

 

Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs

waadi-boek

Op 1 juli 2012 is er voor uitzendbureaus een registratieplicht ingevoerd bij de Kamer van Koophandel met als doel vergroting van de transparantie van de uitzendmarkt en het tegengaan van malafide praktijken van deze bureaus. Deze wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) is naar onze mening niet van toepassing op The Future Group omdat The Future Group geen arbeidskrachten ter beschikking stelt in de zin zoals omschreven in WAADI. The Future Group werkt uitsluitend met ondernemers die als natuurlijk persoon met VAR WUO participeren in The Future Group. Na toetsing bij de Kamer van Koophandel te Den Haag blijkt dat een ondernemer met VAR WUO niet valt onder WAADI.

 

In de brief van minister L.F. Asscher van 18 maart 2013 gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal constateren wij het uitdrukkelijk verzoek van de overheid de registratie op een bredere doelgroep toe te passen teneinde malafide praktijken en partijen uit te sluiten. Omdat The Future Group transparantie op de arbeidsmarkt nastreeft conformeren wij ons graag aan dit beleid en zijn de BV’s van The Future Group die eigenaar zijn van de verschillende maatschappen WAADI geregistreerd. Het betreft alle The Future Group gerelateerde BV’s die direct of indirect bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de Maatschappen die samen The Future Group vormen.

 

Deze registratie is voor iedereen inzichtelijk via het KVK. Klik hier voor de WAADI CHECK.

 

 

Iso 9001

iso

TFG is sinds 2009 ISO 9001 gecertificeerd. Onze bedrijfsprocessen zijn helder, goed georganiseerd en inzichtelijk gemaakt. In augustus 2016 heeft verlenging van certificering plaatsgevonden door Lloyds. Hiermee is onze ISO certificering tot en met augustus 2018 een feit.

PRIVACY VERKLARING THE FUTURE GROUP

avg

The Future Group gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer (2719 DX) aan de Röntgenlaan 27, hierna te noemen “The Future Group” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens.

The Future Group verwerkt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert The Future Group u over de manier waarop The Future Group uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten van The Future Group.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image